Problem25540--【高精度】高精度乘法(例题)

25540: 【高精度】高精度乘法(例题)

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Description

    【例3】高精度乘法。输入两个正整数,求它们的积。

Input

    两行,每行为一个高精度整数,长度不超过255。

Output

    一行,相乘的结果。

Sample Input Copy

1234567890
9876543210

Sample Output Copy

12193263111263526900

Source/Category