Problem1086--大数取模

1086: 大数取模

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 32 MB

Description

现给你两个正整数A和B,请你计算A mod B。
为了使问题简单,保证B小于100000。

Input

输入包含多组测试数据。每行输入包含两个正整数A和B。A的长度不超过1000,并且0<B<100000。

Output

对于每一个测试样例,输出A mod B。

Sample Input Copy

2 3
12 7
152455856554521 3250

Sample Output Copy

2
5
1521

Source/Category