Problem1027--电子钟

1027: 电子钟

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 32 MB

Description

电子钟用四个数字来表示时间,每个数字的尺寸为3*3,用于表示数字的字符包括‘|’、‘_’和空格。

现在给你当前的时间,请你告诉我们电子钟是如何展示这个时间的。

电子钟显示的数字样式如下:

  _ _   _ _ _ _ _ _ 
 | _| _||_||_ |_  ||_||_|| |
 ||_ _| | _||_| ||_| _||_|

Input

输入包含多组测试数据。每组输入包含4个整数,表示当前时间。

Output

对于每组输入,输出由电子钟显示出来的时间样式。

Sample Input Copy

1 2 5 6
2 3 4 2

Sample Output Copy

  _ _ _ 
 | _||_ |_ 
 ||_ _||_|
 _ _   _ 
 _| _||_| _|
|_ _| ||_ 

Source/Category